1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu

Các bước kết nối

  • Bước 1: Thực hiện khai báo mã với nhà mạng
  • Bước 2: Tiến hành xây dựng, kết nối webservice giữa 2 hệ thống VMG và đối tác
  • Bước 3: Test và triển khai kinh doanh dịch vụ

Mô tả đường kết nối dịch vụ

Vẽ đường kết nối

Tài liệu kết nối API

….

  • Form mở mã

<< Back