1
Bạn cần hỗ trợ?

Doanh thu đem chia sẻ cho đối tác lại từ việc hợp tác triển khai dịch vụ:

* Chu kỳ thanh toán 30 ngày:

STT

VNP

VMS

VTT

Gate

Oncash

MegaCard

1

83.500%

83.500%

83.000%

84.500%

82.000%

89.500%

2

83.750%

83.750%

83.250%

84.750%

82.250%

89.750%

3

84.000%

84.000%

83.500%

85.000%

82.500%

90.250%

4

84.250%

84.250%

83.750%

85.250%

82.750%

90.750%

 

* Chu kỳ thanh toán 15 ngày:

STT

VNP

VMS

VTT

Gate

Oncash

MegaCard

1

83.00%

83.00%

82.50%

84.00%

81.50%

89.00%

2

83.25%

83.25%

82.75%

84.25%

81.75%

89.25%

3

83.50%

83.50%

83.00%

          84.50%

82.00%

89.75%

4

83.75%

83.75%

83.25%

84.75%

82.25%

90.25%

* Chu kỳ thanh toán 7 ngày:

STT

VNP

VMS

VTT

Gate

Oncash

MegaCard

1

82.500%

82.500%

82.000%

83.500%

81.000%

88.500%

2

82.750%

82.750%

82.250%

83.750%

81.250%

88.750%

3

83.000%

83.000%

82.500%

84.000%

81.500%

89.250%

4

83.250%

83.250%

82.750%

84.250%

81.750%

89.750%

  • Số liệu quyết toán từ Telco là số liệu cuối cùng. Hai bên sẽ quyết toán số liệu sau khi có số liệu chính thức từ Telco. Số liệu chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ trong biên bản quyết toán giữa VMG và đối tác theo kỳ đối soát tháng.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng > 0: yêu cầu đối tác xuất hoá đơn tài chính, lập đề nghị thanh toán và chuyển P.TCKT Công ty.

+ Doanh thu của đối tác còn được hưởng <0: gửi công văn yêu cầu đối tác bù trừ vào doanh thu của tháng sau liền kề.

  • Số liệu mà các nhà cung cấp mạng thanh toán cho Bên A là số liệu cuối cùng để làm cơ sở phân chia doanh thu cho cả hai bên.
             
             
             
             
             

<< Back