1
Bạn cần hỗ trợ?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC


Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

  Địa chỉ Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa,Hà Nội
  Điện thoại 043 5378820
  Fax 043 7726091
  Mã số thuế 0101883619
  Tài khoản số 05911.00.490.003
  Mở ngân hàng tại TMCP Quận Đội – Chi nhánh Đống Đa
  Người đại diện Ông Trần Bình Dương
  Chức vụ Tổng giám đốc


Bên B:

  Tên công ty:
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Mã số thuế:
  Tài khoản số:
  Mở tại:
  Người đại diện:
  Chức vụ:

<< Back