1
Bạn cần hỗ trợ?

STT

Tên Dịch vụ

% Chiếu khấu

Hợp đồng

% Thưởng Doanh thu

1

Thẻ Data code VMS

10%

4% - 15%

                                                                                                                                                                                                                                  

  • % Chiết khấu trong hợp đồng là doanh thu dịch vụ mà VMG nhận trên từng đơn hàng yêu cầu.
  • % thưởng doanh thu : là doanh thu VMG nhận /tháng cụ thể như sau:

STT

Tên Dịch Vụ

Doanh thu/tháng

%Thưởng doanh thu

1

Thẻ Data code VMS

Tổng Doanh thu/tháng từ 500tr –  1tỷ

4 %

Tổng Doanh thu/tháng từ 1 tỷ- 2 tỷ

7 %

Tổng Doanh thu/tháng từ 2 tỷ - 5 tỷ

10%

Tổng Doanh thu/tháng từ 5tỷ -10 tỷ

13%

Tổng Doanh thu/tháng trên 10 tỷ

15 %

<< Back