1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu

Các bước kết nối dịch vụ 8x79

Bước 1: Thực hiện khai báo mã với nhà mạn

Bước 2: Tiến hành xây dựng, kết nối webservice giữa 2 hệ thống VMG và đối tác

Bước 3: Test và triển khai kinh doanh dịch vụ

Mô tả đường kết nối dịch vụ 8x79

Mô tả đường kết nối dịch vụ 8x79 tiếng Việt

Tài liệu kết nối dịch vụ 8x79

<< Back